Både episodisk og kronisk migrene rammer omtrent en milliard mennesker verden over, med symptomer som hodepine, kvalme og lysfølsomhet. Personer som fikk opplæring i nærværstrening (MBCT) rapporterte å fungere bedre i dagliglivet (daglig fungering på jobb, hjemme og i sosiale sammenhenger). 86 % oppga også at de hadde hatt utbytte av behandlingen og ville anbefale den videre.

Hvem var med? 60 pasienter med migrene, med gjennomsnittsalder på 40 år..

Hva gjorde de? Deltakerne deltok enten på nærværstrening (mindfulness-basert kognitiv terapi mot migrene, MBCT-M) eller fortsatte den behandlingen de hadde før studien. MBCT-M bestod av et 75 minutters oppmøte hver uke i 8 uker.

Resultatet? Deltakerne i MBCT-M gruppen rapporterte om en betydelig større gjennomsnittlig reduksjon i funksjonshemming sammenlignet med kontrollgruppen. Forskerne antar at MBCT-M fungerer ved å endre pasientenes forhold til hodepinerelaterte smerter i stedet for å redusere hodepinefrekvens og intensitet i seg selv.

Seng og medarbeidere har evaluert effekten av mindfulness-basert kognitiv terapi mot migrene (MBCT-M) sammenlignet med en kontrollgruppe når det gjelder fungering i dagliglivet. Deltakerne i begge gruppene rapporterte om migrenesymptomer og funksjonshemming hver dag i 30 dager før og etter intervensjonen. I tillegg ble deltakerne vurdert gjennom to målinger av hvordan migrene påvirket daglig fungering (Headache Disability Inventory, HDI og Migraine Disability Assessment, MIDAS), før, under og etter intervensjonen.

Deltakerne i MBCT-M gruppen rapporterte om en betydelig bedring i daglig fungering sammenlignet med kontrollgruppen, og 86 % av deltakerne i MBCT-M gruppen oppga også at de hadde hatt utbytte av behandlingen og ville anbefale den videre. Gruppene var dog ikke forskjellig i hodepinefrekvens eller intensitet, men dette kan forklares med at en person i MBCT-M gruppen hadde opplevd et traumatisk minne på nytt, som kan ha påvirket gjennomsnittet på gruppen.

Resultatene støtter bruken av nærværstrening for migrenerelatert funksjonshemming, og forskerne antar at nærværstrening fungerer ved å endre pasientenes forhold til hodepinerelaterte smerter i stedet for å redusere hodepinefrekvens og intensitet i seg selv.

Referanse: Does Mindfulness‐Based Cognitive Therapy for Migraine Reduce Migraine‐Related Disability in People with Episodic and Chronic Migraine? A Phase 2b Pilot Randomized Clinical Trial

Flere studier, podcast og øvelser i nærvær får du ved å registrere deg.