Personer med alvorlig depressiv lidelse viser en oppmerksomhetsskjevhet som er karakterisert av overvurdering av negativ informasjon og ignorering av positiv informasjon. En slik oppmerksomhetsskjevhet kan videre forsterke og forlenge depressive tankemønstre, men også fungere som en underliggende risikofaktor for depressiv symptomdebut og tilbakefall. Denne studien viser hvordan nærværstrening påvirker denne oppmerksomhetskjevheten og reduserer depressive symptomer.

Hvem var med? 53 voksne pasienter med aktuell og ubehandlet depressiv lidelse, med en gjennomsnittsalder på 35 år.

Hva gjorde de? Halvparten av deltakerne gjennomførte et åtte ukers program med mindfulness-basert kognitiv terapi (MBCT). Alle deltakerne rapporterte depressive symptomer og deltok på sporingsoppgaver for øyebevegelser.

Resultatet? MBCT reduserte signifikant depresjonsrelaterte oppmerksomhetsskjevheter, samt aktuelle selvrapporterte depressive symptomer..

Mindfulness-basert kognitiv terapi (MBCT) er en psykoterapeutisk tilnærming som kombinerer mindfulness-meditasjon og kognitiv atferdsterapi. Programmet har vist seg å effektivt redusere risiko for depressivt tilbakefall hos pasienter med alvorlig depressiv lidelse. Likevel er effektiviteten av programmet når det gjelder lindring av aktuelle depressive symptomer mindre kjent. Holas med medarbeidere gjennomførte derfor en studie for å undersøke om MBCT reduserer oppmerksomhetsskjevhet og depressive symptomer hos pasienter med aktuell alvorlig depressiv lidelse. Deltakerne i studien var 53 voksne depresjonspasienter med ubehandlede aktuelle depressive episoder. Gjennomsnittsalderen var på 35 år. Deltakerne ble delt i to grupper, hvor den ene gjennomførte et åtte ukers program med MBCT mens den andre uteble fra behandling for å gi studien et sammenligningsgrunnlag. Alle deltakerne rapporterte symptomer gjennom selvrapportering. De ble også vurdert på en sporingsoppgave for øyebevegelser på positive og negative bilder for å måle oppmerksomhetsskjevhet rett før og rett etter intervensjonsperioden. Resultatene fra studien viste at MBCT påvirket tiden deltakerne stirret på de ulike bildene. Deltakerne i MBCT-gruppen økte betraktelig tiden de så på positiv bilder etter terapien, mens kontrollgruppen viste ingen endring. MBCT-gruppen rapporterte også signifikant færre depressive symptomer etter intervensjonen sammenlignet med kontrollgruppen. Studiens resultater støtter antagelsen om at bruken av mindfulness-meditasjon i behandling kan bidra til å redusere slike negative skjevheter når det kommer til oppmerksomheten hos depressive pasienter.

Referanse: Modification of Attentional Bias to Emotional Faces Following Mindfulness-Based Cognitive Therapy in People with a Current Depression

Flere studier, podcast og øvelser i nærvær får du ved å registrere deg.